Samfunn

Innvandrere går oftere over på trygd

Det er mye diskusjon om integrering av flyktninger i Norge i dag. Flyktninger og innvandrere som har kommet til Norge gjennom familiegjenforening har økende arbeidsmarkedsdeltakelse de første årene etter ankomst til Norge. Men etter fem til ti år etter ankomst til Norge øker også bruken av trygdeordninger blant flyktninger og innvandrere.

Det er gjennomført en studie av arbeidsmarkedstilknytningen til innvandrergrupper i Norge. Den viser blant annet at etter fem til ti år etter ankomst til Norge øker også bruken av trygdeordninger blant flyktninger og innvandrere.

Studien er utført av Bern Bratsberg, Oddbjørn Raaum og Knut Røed ved Frischsenteret og er en del av et nordisk forskningsprosjekt som ser på kostnadene ved integrering av flyktinger i Norden. Bernt Bratsberg er hovedforfatter og peker på utfordringer knyttet til integrering innvandrere i det norske arbeidsmarkedet

Gode velferdsordninger i Norge
– Kombinasjonene av relativt dårlige tilbud i arbeidsmarkedet og relativt gode tilbud om inntektssikring i velferdssystemet er en utfordring for integreringen i arbeidslivet, sier Bernt Bratsberg.

Knut Røed påpeker at forskjellene mellom innvandrere og norskfødde burde bli mindre og mindre jo lenger innvandrerne bor i Norge, men at det motsatte skjer. Han sier at etter fem til ti år øker gapet.

Forskerne mener at en av grunnene til at dette skjer er at den norske arbeidslinjen gjør at tilgang på trygd og stønad opparbeides etter noen år på innsiden av arbeidslivet. De har også funnet at innvandrere med bakgrunn fra flukt og familiegjenforening har dårligere og mindre sikre jobber. Dårlige språkkunnskaper er også medvirkende til dette.

Utdanning er avgjørende
De har sett at innvandrere er ofte sist inn i jobb og må først ut i nedgangstider. Lav dokumenterbar kompetanse gjør omstillingspotensialet lavt. Dette gjør at selv om de har fått seg jobb når de kommer til Norge, er de ikke sikret å ha jobb når det skjer endringer i arbeidsmarkedet i Norge.

– Samtidig ser vi at utdanning i Norge hjelper veldig på arbeidsmarkedsdeltakelsen. De som har skolegang har klart høyere deltakelse i arbeidslivet, sier Bratsberg. Dette henger naturlig nok sammen med at de som er utdannet i Norge har dokumenterbar kompetanse og står sterkere i omstillinger.

Rapporten konkluderer da blant annet med at graden av utdanning i Norge har høy påvirkning på deltakelse i arbeidsmarkedet. Innvandrere med videregående opplæring fra Norge har høyere deltakelse i arbeidsmarkedet enn innvandrere uten slik utdanning.

0 comments on “Innvandrere går oftere over på trygd

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: